Adarsh vidya Kendra school official logo-avk school logo

AJMAL M

NIRANJAN S NAIR

AARIC NEWWIN B

RUDRA B

ABHISHEK G NAIR

DHARSANA K S

R.U RITHUL SEVVEL

J REHASH

SAISH NAIR

DHANVANTH V P

DAKSHAYANI B S

JEISHNA B A

SRIHARI MITHRAN R

IMG_20230620_133433