Adarsh vidya Kendra school official logo-avk school logo

ARSHAD M

SREE HARI E M S

JERISH B

GAUTILIYA ADARSH LAKSHMAN M S

PAVITHRA S A

SHWETHA M V

DHANYA SHRI S.S

KIRUTHIKA S

RAGUL KANNAN R.U

AKSHAYA S A

PRAVAN A

BALAKRISHNAN N

AVANEESH A D

KRISHNA S

PON VIJESH KUMAR

ARTHITHA W S

NITHEESH V K

THARUN RAJ R