Adarsh vidya Kendra school official logo-avk school logo

SHRI SHANT S

CHRISSANFO C.A

SRI RAM R

GRASHIYA REX R C

PRATHEEBHA S A

LOGESH M

HARSHA J J

AARUTHRA N

RAVINDRAN N

MUKESH ADETHYAA U.R

AKSHARA A V

SHALINI M

AKASH C